Школа за магнетна резонанса на срце

Дневна доза здравје

септември 09,2016

Во период од 01.03.09. 2016година во Загреб, Хрватска,  се одржа школа за магнетна резонанса на срце  во организација на Европското Здружение за Магнетна Резонанса во Медицина и Биологија во склоп на  Европско Здружение за Радиологија.

Школата беше олична комбинација на предавања и интерактивни работилници во мали групи на учесници од страна на  предавачи, експерти од областа на радиологијата од различни европски земји.

Учесниците имаа можност да се запознаат со предностите на магнетната резонанса како одлична имиџинг метода која прецизно ги прикажува срцевата морфологија и функционалност.

Др. Лидија Вељановска Кириџиевска, радиолог, активно учествуваше на курсот како претставник од Македонија и дел од тимот на Др. Жан Митрев.

Теми кои беа обработени на курсот :

Базични принципи на магнетна резонанса на срце

Компјутеризирана томографија на срце

МР карактеристики кај: Фиброза, Амилоидоза, Кардиомиопатија, Срцева слабост, Вродени срцеви заболувања, Валвуларни заболувања

Исхемични срцеви заболувања: Инфаркт, Вијабилитет, Перфузија, Стрес, Туморски промени на срце, заболувања на перикарда

Директор на курсот :

Jens Bremerich, Basel/CH

Локален организатор:

Maja Hrabak Paar, Zagreb/HR

Место на одржување : Клинички болнички центар , Загреб,  Хрватска

Предавачи:

F. Santini,Phd, MRSE, –  J. Bremerich Peter T. Buser, MD, Phd, University hospital Basle , Basle Switzerland
Marcus Carlsson, MD, PhD, Assoc Prof, Lund University, Sweden
Prof.Dr.med Matthias Gutberlet, Cardiovascular Center , University of Leipzig
Luigi Natale MD, Chatolic Universitu of Rome, Italy
Peter Hunold University hospital Schleswig-Holstein, Lubeck, Germany,

A.Jacquier, MD,PhD, Center for magnetic resonance in medicine and biology, Marseille , France

– A.Redheuil MD, PhD University of Sorbone

– Maja Hrabak Paar, University Hospital Center Zagreb , Croatia

По  завршувањето на школата секој учесник доби тест по чие завршување беа доделени и сертификати за присуство.