Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

14.10.2015

ИТНА ОПЕРАЦИЈА ЗА СПАСУВАЊЕ НА МОЗОК ПОСЛЕ КАРОТИДНО СТЕНТИРАЊЕ

ИТНА ОПЕРАЦИЈА ЗА СПАСУВАЊЕ НА МОЗОК ПОСЛЕ КАРОТИДНО СТЕНТИРАЊЕ

Итно примена 62 годишна пациентка М.Д поради нагла појава на темнеење пред очи и неможност за нормално движење. Претходно во друга држава имплантиран стент на левата внатрешна каротидна артерија ( ACI lat sin ). Пациентката е со артериска хипертензија и хиперлипидемија.Во Специјалната болница по хируршки болести “ Филип Втори “ направениот ехографски преглед верифицира критична стеноза на имлантираниот стент на левата внатрешна каротидна артерија и сигнификантна стеноза на десната внатрешна каротидна артерија ( ACI lat dex ). Веднаш е направен 64 MSKT каротидографија, церебрална ангиографија со наод за 90% стеснување на стентот имплантиран на левата внатрешна кароитидна артерија и значајно стеснување на десната внатрешна каротидна артерија повеке од 70% .

МCKT СЛИКА ПРЕДОПЕРАТИВНО

Со оглед на симптомите и наодот од иследувањата индицирана е итна ( спасувачка ) операција на крвните садови на вратот заради спасување на функција на мозокот

Постоперативно пациентката е хемодинамски и ритмички стабилна без никаква невролошка симптоматологија.Направена е контролна постоперативна 64 MSKT каротидографија со наод за уреден проток низ левата внатрешна каротидна артерија.

МСКТ СЛИКА ПОСТОПЕРАТИВНО

Првиот постоперативен ден пациентот е самостојно мобилизиран без никакви невролошки симптоми. На контролниот преглед пациентката се чувствува одлично.
Изработил Д-р Е. Идоски