„Филип Втори“ дел од Конгресот на медицински сестри, техничари и акушерки

Дневна доза здравје

ноември 11,2015

„Филип Втори“ дел од Конгресот на медицински сестри, техничари и акушерки

На четвртиот Конгрес на медицински сестри , техничари и акушерки на Македонија одржан од 1 – 4 октомври 2015 во Струга, Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ зема активно учество . Нашите медицински сестри од неколку работни единици се претставија со 7 предавања на следните теми :
1. Стевка Петреска – „ Менаџирање на периоперативна жед на интензивна нега “ 2. Сузана Димишковска – „Комуникација и едукација на семејството кај пациент со хронична срцева слабост“3. Анета Смолиќ – „ Безбедност на пациентот во кардиоанестезија“4. Билјана Поповска – „ Информативна и комуникациска технологија во поддршка на сестринството и квалитетот на негата “.5. Јанковска Мишела – „Комуникациски вештини во подршка на сестринството и квалитетот на негата“ .6. Ирена Котеска – „ Комуникација и едукација на сестринството“ .7. Здравка Стојанова – „Промоција на здравје и превенција на болести во Специјалната болница „ Филип Втори“ .

Активното учество на медицинските сестри од нашата болница во предавањата и работилниците им овозможи да добијат сертификти со кои се потврди нивниот придонес кон ова значајно збидување. Конгресот имаше меѓународен карактер, а споделените меѓусебни искуства со меицинските сестри од земјите учеснички нудат можност истите да се усовршуваат и имплементираат со цел подобрување на квалитетот на здравствената нега која е императив за секоја успешна здравствена установа.