Тимот на Жан Митрев

Лилија Хаџиевска

Специјалист по општа медицина

lilija.hadzievska@zmc.mk

2023

Положен стручен испит и Лиценца за работа при
Лекарска Комора на Република Северна Македонија

2016 – 2022

Доктор по медицина при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Медицински факултет, Скопје

2012 – 2016

СОУ „Јане Сандански“, Штип
Насока: Медицинска сестра

2024 – во тек

Доктор по општа медицина, Клиничка болница „Жан Митрев“, Скопје

2023 – 2024

Доктор по општа медицина, Здравствен дом на Скопје –  Итна медицинска помош

2022

Волонтер, Универзитетска клиника за психијатрија, Скопје

2022

Волонтер, Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“, Скопје

– Учество на Втор Меѓународен конгрес за Приказ на случај при Македонското Лекарско Друштво
– Летна школа по ургентна медицина при Европска Медицинска Студентска Асоцијација, Охрид
-Активно учество во работилницата „Клиничка електрокардиографија“ при ЗСМ
-Активно учество во работилницата „Ургентна Радиологија“ при ЗСМ

2019

Освоена награда на Втората Конференција за приказ на случаи, за презентиран случај под наслов „Папиларен карцином во акцесорна тироидна жлезда со конкомитантен микропапиларен карцином во нормотопична тироидеа”.

2024

Европско здружение за ресусрцитација (ERC)

2023

Лекарска комора на Република Северна Македонија

Англиски

Германски

Шпански

Останати доктори од овој оддел

Вилма Ампова Соколов

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

vilma.ampova@zmc.mk

Види го профилот
Тања Анѓушева

Доц. д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

tanja.anguseva@zmc.mk

Види го профилот
Борјанка Георгиева

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

borjanka.georgieva@zmc.mk

Види го профилот
Борче Георгиевски

Проф. д-р Борче Георгиевски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по хематологија

borche.georgievski@zmc.mk

Види го профилот
Зорица Зајкова

Д-р Зорица Зајкова

Спец. по интерна медицина

zorica.zajkova@zmc.mk

Види го профилот
Јасмина Зафировска

Д-р Јасмина Зафировска

Специјалист по интерна медицина

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Види го профилот
Нинослав Ивановски

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Види го профилот
Енвер Идоски

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

enver.idoski@zmc.mk

Види го профилот
Шпенд Идризи

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

shpend.idrizi@zmc.mk

Види го профилот
Милка Клинчева

Проф. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

milka.klinceva@zmc.mk

Види го профилот
Милан Марковски

Д-р Милан Марковски

Специалист по интерна медицина

milan.markovski@zmc.mk

Види го профилот
Илија Нешковски

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

ilija.neskovski@zmc.mk

Види го профилот
Катерина Ристоска

Д-р Катерина Ристоска

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

katerina.ristoska@zmc.mk

Види го профилот
Тања Трпевска

Д-р Тања Трпевска

Специјализант по интерна медицина

tanja.trpevska@zmc.mk

Види го профилот
Васко Трпески

Д-р Васко Трпески

Општа медицина

vasko.trpeski@zmc.mk

Види го профилот