Кардиохирургија за деца - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Кардиохирургија за деца

Хируршки третман на вродени срцеви мани кај деца од 0 до 18 години

Вродените срцеви мани (CHD) опфакаат проблем со срцевата структура и функционирањето на самото срце настанати уште од самото раѓање CHD  резултираат со голема смртност во тек на првата година после раѓањето.

Најчести форми на вродени срцеви мани се:

  • Вентрикуларен септален дефект (VSD) околу 14–16% застапенот ( дупка на меѓукоморната преграда).
  • Транспозиција на големите крвни садови околу 10–11 % застапеност Каде пулмоналната артерија излегува од левата комора, а аортата од десната комора.
  • Тетралогија Fallot е комбинација на 4 различни дефекти кои се јавуваат заедно (дупка во меѓукоморната преграга,стаснување на излезниот дел од пулмоналната валвула и задебелување на десната комора)

Во основа вродените срцеви мани се делат на ацијаногени ( кога детето не помодрува и цијаногени кога детето помодрува

 

Во Жан Митрев Клиник постои посебен програм за мултидисциплинарен третман на вродените срцеви мани, каде после адекватна дијагностика се прави план дали е  потребен конзервативен- медикаментозен третман, или пак интервентен т.е. хируршка корекција на маната.  Воедно Клиниката ги почитува препораките за оптимално време за третман на вродените срцеви мани.