Кардиологија - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Кардиологија

Кардиологијата како гранка ги опфаќа причините, дијагнозата и третманот на пореметувањата на срцевата структура и функција. Таа е медицинска специјалност чија цел е нега и зачувување на функцијата на срцето и артериите.

 

Електрокардиограм – ЕКГ

Електрокардиограмот е дијагностички тест на електричната функција на срцето. Секоја промена во изгледот на брановите кои се прикажани на ЕКГ записот оди во прилог за некаков вид на отстапка во одредена срцева функција.

 

Електрокардиограм (ЕКГ) Холтер

ЕКГ Холтер исто така ја испитува електричната функција на срцето но за период од 24 а некогаш и 48 часа. Со ова дијагностичка процедура се следи ритамот на срцевата работа за подолг период бидејќи некои состојби кои го пореметуваат ритамот се јавуваат повремено или при состојба на сон, промена на положба а телото, психички стрест или физичка активност.

 

Амбулаторниот крвен притисок (АБП) Холтер

Амбулаторниот крвен притисок – Холтер се користи за мерење на крвниот притисок кај лица во период од 24/48 часа при вршење на секојдневни активности.  Целта на оваа дијагностичка метода е следењето на варијациите на крвниот притисок во одредениот период и одредување на правилна медикаментозна терапија или модифицирање на веќе одредената.

 

Трансторакална ехокардиографија (ТТЕ)

Трансторакална ехокардиографија е стандардна дијагностичка неинвазивна техника преку која се добива подвижна слика од срцевите шуплини користејќи ултразвук кој се насочува на градниот кош преку сонда.  Оваа техника овозможува проценка на пумпната сила на срцето, состојбата на валвулите (срцев шум), промена во неговите димензии, индиректно детектирање на инфаркт, белодробна хипертензија, ендокардит, перикардит, срцева слабост, дијастолна функција и коморна дисинхронија.

 

Трансезофагеална ехокардиографија (ТЕЕ)

Трансезофагеален ехокардиограм (ТЕЕ) е дијагностичка процедура која се изведува преку специјална сонда прикачена на крај на флексибилно црево кое се воведува во хранопроводот со претходно аплицирана локална анестезија.

ТЕЕ има две главни предности:

  • Овозможува  подобар увид во срцевите структури, особено на срцевата преграда и струкурата и функцијата на срцевите залистоци
  • Примена во тек кардиоваскуларна хирургија и кардиолошки интервенции.

Индикации за употреба на ТЕЕ се:

  • Иследување на причина за мозочен удар поради постоење мал канал во преградата на преткоморите кој не се гледа на трансторакална ехокардиографија
  • Детектирање на тромби во срцевите шуплини кај лица со аритмија
  • Дијагностика на ендокардит
  • Проценка на функцијата на имплантирани вештачки валвули
  • Проценка на структурата на ѕидот на аортата.

 

Коронарен стрес тест

Коронарниот стрес тест се користи за проценување на ефектите на физичкиот напор врз срцето.

Индикации за спроведување на вакво тестирање се: ангинозни сиптоми, кај условно здрави пациенти со повеќе ризици за кардиваскуларни заболувања, проценка на потеклото на симптоми како губење здив и замор, провоцирање на ирегуларен ритам, проверка на ефектот од антихипертензивна терапија.

 

Стрес ехокардиографија

Стрес ехокардиографија се користи кај лица кои од различни причини не се во состојба да бидат дијагностицирани со коронарен стрес тест. При ова тестирање медикаментозно се стимулира срцевиот мускул исто како да е под физичка активност.

 

Транскраниален доплер

Претставува неинвазивна метода која освен за повеќе цели најчесто се користи за проценка на ризик од мозочен удар кај возрасни до 50 годишна возраст предизвикан подади перзистентен форамен овале (PFO) или канал во срцевите преткомори кој нормално се губи по раѓањето.